Friday, 3 October 2008

ഇതു നാടോ തമിഴ്നാടോ അല്ല!
ഇതു നാടോ തമിഴ്നാടോ അല്ല! അത്യുഷ്ണത്തേയും, മണൽക്കാറ്റുകളേയും അതിജീവിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന കുവൈറ്റിലെ ക്രുഷിഭൂമിയാണു!